Τα μαθήματα διδάσκονται από 9 (εννέα) μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας, Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., συνεπικουρούμενα (μέσω διαλέξεων) από 2 (δύο) μέλη άλλων Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., 1 (μία) Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ, 2 (δύο) μέλη του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ., και 2 (δύο) Ερευνητές συνεργαζόμενων Ερευνητικών Κέντρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α., E.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ). Οι διδάσκοντες αυτοί θα καθοδηγήσουν και την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών.

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. έχουν εκτεταμένο διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο στην περιοχή της Ηλεκτροχημείας και της (απολύτως συναφούς) ευρύτερης περιοχής της Φυσικής Χημείας. Έχουν εκπαιδευθεί/μετεκπαιδευθεί ή/και διδάξει Ηλεκτροχημεία και Φυσική Χημεία σε διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα (π.χ. University of Southampton, University of Nottingham, Max-Planck-Institute, Graz University of Technology, University of Houston, University of Oxford). Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας, Καθηγήτρια Δ. Σαζού (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία») ασχολείται ερευνητικά και εκπαιδευτικά με την Ηλεκτροχημεία για περισσότερο από 35 χρόνια. ‘Ελαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ., μετεκπαιδεύτηκε στο University of Houston, U.S.A. και άρχισε την ακαδημαϊκή θητεία της στο Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. όπου διδάσκει μαθήματα Φυσικής Χημείας και Ηλεκτροχημείας και συναφή αντικείμενα (Χημεία Υλικών, Φυσικοχημικά συστήματα μη ισορροπίας), τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι συν-συγγραφέας τριών διδακτικών συγγραμμάτων. Έχει επιβλέψει 6 διδακτορικές διατριβές, 9 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και περισσότερες από 25 πτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Tα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στην κατανόηση του μηχανισμού και της κινητικής ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και του ηλεκτροχημικού σχηματισμού λεπτών υμενίων ημιαγώγιμων πολυμερών και οξειδίων στην επιφάνεια μετάλλων, στη διερεύνηση μη γραμμικών δυναμικών φαινομένων (περιοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις ρεύματος ή δυναμικού) και ελεγχόμενο σχηματισμό επιφανειακών νανο- και μικροδομών, με έμφαση στις φυσικο-ηλεκτροχημικές διεργασίες μεταλλικής διάβρωσης, παθητικοποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας (με χρήση υμενίων ημιαγώγιμων πολυμερών).
  • Ο Καθηγητής Α. Αβρανάς (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία») είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ (1986). Έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Max-Planck-Institute for Colloids and Interfaces σε συνεργασία με το Bundesanstalt fur Materialforschung (BAM) στο Βερολίνο της Γερμανίας. Έχει διδάξει μαθήματα Φυσικοχημείας και Κολλοειδών σε προπτυχιακό επίπεδο σε φοιτητές χημικού, φαρμακευτικού και γεωλογικού τμήματος. Επίσης έχει διδάξει και σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της «Φυσικοχημείας Διεπιφανειών» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος χημείας με ειδίκευση στη «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» και στην «Χημεία Υλικών». Έχει επιβλέψει ένα διδακτορικό, πάνω στην ηλεκτροχημεία, και οκτώ μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στη χημεία κολλοειδών.
  • Ο Καθηγητής Ι. Πούλιος, Χημικός Μηχανικός και διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Graz/Aυστρία. (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία») έχει πάνω από 35 χρόνια πείρα στην φωτοηλεκτροχημεία των ημιαγωγών, με εξειδίκευση στην ετερογενή φωτοκατάλυση και φωτοηλεκτροκατάλυση. Από το 1985, οπότε και εξελέγη αρχικά Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ., έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων Φυσικής Χημείας, Ηλεκτροχημείας και Φωτοηλεκτροχημείας/φωτοκατάλυσης τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές και 14 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, ενώ ήταν μέλος πολλών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών, τα θέματα των οποίων άπτονται άμεσα των σκοπών της προτεινόμενης ειδίκευσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φωτοηλεκτροκαταλυτική/φωτοκαταλυτική αδρανοποίηση οργανικών ρύπων και παθογόνων μικροοργανισμών και στη φωτοηλεκτροχημική-φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου.
  • Ο Καθηγητής Σ. Σωτηρόπουλος (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροχημεία») έχει πάνω από 25 χρόνια πείρα στην ηλεκτροχημεία, με εξειδίκευση στην ηλεκτροκατάλυση, φωτοηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροαπόθεση, ηλεκτροανάλυση και μικροσκοπίες σάρωσης. Έλαβε το διδακτορικό του το 1994 από το University of Southampton, UK και, μετά από μεταδιδακτορική εργασία στο Cambridge University, UK και Johns Hopkins University, US, εξελέγη to 1996 Λέκτορας στο School of Chemical and Environmental Engineering, University of Nottingham, UK όπου δίδαξε Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία. Από το 2000, οπότε και εξελέγη αρχικά Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων Φυσικής Χημείας, και Ηλεκτροχημείας τόσο σε προπτυχιακό (>80 εξαμηνιαία μαθήματα) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (>30 εξαμηνιαία μαθήματα). Έχει επιβλέψει 7 διδακτορικά (στην Ελλάδα και το UK), συνεπιβλέψει 7 διδακτορικά και επιβλέψει 7 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.
  • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Τσιπλακίδης (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία με έμφαση στην Ηλεκτροχημεία) είναι Χημικός Μηχανικός και διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων Φυσικής Χημείας και Ηλεκτροχημείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Αποτελεί συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηλεκτροκατάλυση, στις διατάξεις ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, στην ετερογενή κατάλυση, στις αλληλεπιδράσεις μετάλλου‐φορέα και στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Τσιπλακίδη βρίσκονται στην περιοχή των διατάξεων ηλεκτρόλυσης, των κυψελών καυσίμου, των ενοποιημένων συστημάτων αναγεννούμενων/αντιστρεπτών κυψελών καυσίμου και των μπαταριών ιόντων λιθίου. Ο κ. Τσιπλακίδης έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές, 10 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 5 πτυχιακές διπλωματικές εργασίες.
  • Ο Επίκουρος Καθηγητής Δ. Γαβριήλ (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία»). Είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος (1999) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2002-03 υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Leiden (Ολλανδία). Η έρευνά του εστιάζεται σε φυσικοχημικές μετρήσεις που σχετίζονται με διεπιφανειακές αλληλεπιδράσεις και χαρακτηρισμό υλικών με χρωματογραφικές τεχνικές.
  • Ο Επίκουρος Καθηγητής Θ. Στεργιόπουλος (ΦΕΚ διορισμού στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία») είναι Χημικός και διδάκτορας Φυσικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.  Έχει διδάξει ικανό αριθμό μαθημάτων Φυσικής Χημείας και Φωτοηλεκτροχημείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην φωτοκατάλυση υγρών και αερίων ρύπων, σε νανοσύνθετους ημι-στερεούς ηλεκτρολύτες και κυρίως στις διατάξεων παραγωγής καθαρής ενέργειας με ηλιακό φως. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Στεργιόπουλου βρίσκονται στην περιοχή των φωτοβολταικών συστημάτων 3ης γενεάς, όπως είναι οι ηλιακές κυψέλες περοβσκίτη. Επί του παρόντος, ο κ. Στεργιόπουλος επιβλέπει 3 Μεταπτυχιακούς/Προπτυχιακούς Φοιτητές.
  • H Δρ. Χ. Προχάσκα, έχει υπερ-δεκαετή εμπειρία στην χημική τεχνολογία που ξεκινά από την προπτυχιακή εργασία της στα πλαίσια της απόκτησης Πτυχίου Χημείας (φωτοκατάλυση), συνεχίζεται με τη μεταπτυχιακή διατριβή στα πλαίσια της απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Χημική Τεχνολογία (απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από λύματα) και τη Διδακτορική της Διατριβή (αντιρρύπανση αστικών λυμάτων) και ολοκληρώνεται με την μεταδιδακτορική της εργασία σε προγράμματα αντιρρύπανσης νερών και εδαφών (με φωτοκατάλυση, βιολογικές μεθόδους και τεχνολογία μεμβρανών). Πρόσφατα, συμμετείχε στην εγκατάσταση και λειτουργία του μικροσκοπίου AFM του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. του οποία είναι υπεύθυνη τα τελευταία 7 χρόνια.
  • Διαλέξεις θα δώσουν επίσης συνδιδάσκοντες από τα άλλα Εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (Καθηγ. Π. Γιαννακουδάκης, Αν. Καθηγ. Α. Χατζηδημητρίου) καθώς και από τα συνεργαζόμενα Ερευνητικά Κέντρα Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος (Δρ Π. Φαλάρας) και Ε.Κ.Ε.Τ.Α. (Δρ Σ. Μπαλωμένου).