Οι διαλέξεις θα δίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα διδασκαλίας /συνελεύσεων του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας του Τμήματος ΧημείαςΑ.Π.Θ., εφοδιασμένης με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (πίνακα, αναλογικό και ψηφιακό επιδιασκόπιο) και χωρητικότητας 30 φοιτητών. Τα εργαστηριακά μαθήματα/επιδείξεις θα γίνονται α) σε εργαστηριακή αίθουσα του πρώτου κύκλου σπουδών, χωρητικότητας 30 φοιτητών, β) στις 4 εργαστηριακές αίθουσες μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας, συνολικής χωρητικότητας 12 φοιτητών. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας του κάθε φοιτητή θα γίνεται είτε σε μία από τις παραπάνω 4 εργαστηριακές αίθουσες μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας, είτε στους εργαστηριακούς χώρους των διδασκόντων. Επίσης, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. έχουν ετοιμασθεί προσχέδια Ειδικών  Συμφώνων Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ και του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καθώς και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»). Σύμφωνα με αυτά, τα δύο ερευνητικά κέντρα (ΕΚ) δεσμεύονται να παρέχουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους κάθε αναγκαία διευκόλυνση από άποψη υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του.

 

Εξοπλισμός

Πληθώρα ηλεκτροχημικών συστημάτων είναι εγκατεστημένα στους χώρους του Εργαστηρίου Φυσικής Χημείας του Τμήματος Χημείας:

 • 4 πλήρη ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Autolab, το 1 εφοδιασμένο με EIS.
 • 2 πλήρη ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Radiometer, εφοδιασμένα με EIS.
 • 1 πλήρες ηλεκτροχημικό σύστημα ποτεντιοστάτη BAS, εφοδιασμένο με σύστημα μέτρησης χωρητικοτήτων.
 • 3 ηλεκτροχημικά συστήματα ποτεντιοστατών Μetrohm
 • 10 ποτεντιοστάτες ιδιοκατασκευασμένοι
 • 3 συστήματα ηλεκτροδίων περιστρεφόμενου δίσκου (RDE)
 • 2 συστήματα Ηλεκτροχημικού Ζυγού Κρυστάλλου Χαλαζία (EQCM)
 • Δεκάδες ηλεκτρόδια και μικροηλεκτρόδια.
 • Θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών (glovebox) με άζωτο και ξηρό αέρα για την παρασκευή ευαίσθητων υλικών.
 • Περιστροφικοί επικαλυπτήρες (spin-coaters) για υγρή απόθεση λεπτών υμενίων και κατασκευή ηλεκτροδίων, ηλεκτροχημικών αισθητήρων κλπ.
 • Επεξεργαστής UV-ozone για καθαρισμό-απολέπιση οργανικών ακαθαρσιών στερεών υποστρωμάτων
 • Όλη η απαραίτητη υποδομή για διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο της φωτοηλεκτροχημείας και ετερογενούς φωτοκατάλυσης.
 • Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC Analyser)

Επιπλέον, Μικροσκοπικός, Αναλυτικός και Φασματοσκοπικός εξοπλισμός αιχμής, είτε ανήκει στο Εργαστήριο Φυσικής Χημείας είτε υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν:

 • Oπτικό Μικροσκόπιο Σκοτεινού και Φωτεινού Πεδίου (Optical Microscope, OM)
 • Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscope, ΑFM)
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM)
 • Ηλεκτροχημικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electrochemical Microscope, SECM)
 • ΦασματόμετροΜάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-ΜS)
 • Αέριοι Χρωματογράφοι (GC) με διάφορους ανιχνευτές (GC-FID, TCD, FPD)
 • Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους υγρών και στερεών δειγμάτων (Ultraviolet-Visible Spectroscopy, UV-Vis)
 • Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων-Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)
 • Φασματοσκοπία Ηλεκτρονίων Auger (Auger Electron Spectroscopy, AES)
 • Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ (Χ-Ray Diffractοmeter, XRD ).