Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων υποψήφιων (ακαδ. έτος 2021-2022)

H Eπιτροπή Επιλογής και Εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων» του Τμήματος Χημείας καλεί τους υποψήφιους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, σε προσωπική εξ’αποστάσεως συνέντευξη την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μέσω Zoom με τη χρήση του συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/97909182773?pwd=UThMaUM1Zm5aQVpHRGpMd2NXNTYydz09
Meeting ID: 979 0918 2773
Passcode: 893672

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ώρα 12.00 – 13:30 (επώνυμα από το Α έως και το Μ)
Ώρα 13.30 – 15:00 (επώνυμα από το Ν έως το Ω)

Μετά τη σύνδεση τους, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βρίσκονται σε αναμονή και θα κληθούν στη συνεδρίαση από την Επιτροπή με αλφαβητική σειρά εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2622/τ.Β'/05-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του (ΦΕΚ 404/τ.Β’/04-02-2021).

Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon

 

A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων».

 

B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2021-2022 είναι δέκα (10).

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

 

Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι οφείλουν μέχρι 4 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 22/06/2021 έως 20/07/2021. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”».

 

Tην Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
 3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
 5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
 6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

        ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)

7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

 Όσοι υποψήφιοι πρόκειται να λάβουν πτυχίο κατά την εξεταστική Ιουλίου 2021 θα πρέπει μέχρι 10/9/2021 να αποστείλουν συμπληρωματικά Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι πτυχιούχοι.

H επιλογή των φοιτητών θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

 • Βαθμός Πτυχίου (45%)
 • Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
 • Πτυχιακή Εργασία (10%)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
 • Ξένες Γλώσσες (3%)
 • Συνέντευξη (2%)
 • Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που εμπίπτει στο πεδίο της Χημείας (2%)
 • Κατοχή άλλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς τo ΠΜΣ τo οποίo πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος που θα καθο­ρίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

 

Προκήρυξη σε μορφή pdf.

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

 

H Eπιτροπή Επιλογής και Εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων» του Τμήματος Χημείας καλεί τους υποψήφιους του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, σε προσωπική εξ’αποστάσεως συνέντευξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω Zoom με τη χρήση του συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/97909182773?pwd=UThMaUM1Zm5aQVpHRGpMd2NXN TYydz09

Meeting ID: 979 0918 2773

Passcode: 893672

Μετά τη σύνδεση τους, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βρίσκονται σε αναμονή και θα κληθούν στη συνεδρίαση από την Επιτροπή με αλφαβητική σειρά εντός του χρονικού διαστήματος 10.00-13.00

 

Ανακοίνωση σε μορφή pdf.

Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από Δευτέρα, 15/02/2021 έως Κυριακή, 28/02/2021 (ώρα 23:59). 

 

Ανακοίνωση σε pdf.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2622/τ.Β'/05-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon

 

A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων».

 

B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2020-2021 είναι δέκα (10).

 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

 

Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι οφείλουν μέχρι 4 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”».

 

Tην Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
 3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
 5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
 6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

        ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)

7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

 

H επιλογή των φοιτητών θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

 • Βαθμός Πτυχίου (45%)
 • Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
 • Πτυχιακή Εργασία (10%)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
 • Ξένες Γλώσσες (3%)
 • Συνέντευξη (2%)
 • Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που εμπίπτει στο πεδίο της Χημείας (2%)
 • Κατοχή άλλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς τo ΠΜΣ τo οποίo πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος που θα καθο­ρίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

 

Προκήρυξη σε μορφή pdf.

ΠΜΣ_2019-2020