Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

H εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην επιστήμη και τεχνολογία της Ηλεκτροχημείας, μιας περιοχής με πλειάδα εφαρμογών (χημική σύνθεση και ανάλυση, χημεία υλικών, περιβαλλοντική τεχνολογία, μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας) που πρόσφατα παρουσιάζει αναβίωση τεχνολογικού ενδιαφέροντος (ιδιαίτερα λόγω των εφαρμογών εναλλακτικής αυτοκίνησης και των φωτοβολταϊκών, φωτοηλεκτροχημικών και φωτοκαταλυτικών συστημάτων). Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνεχίσει την πολύχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση του ιδρύματος στην Ηλεκτροχημεία και τις εφαρμογές της και, μέσω της τρέχουσας επιστημονικής δραστηριότητας των διδασκόντων στην περιοχή, την εδραίωση του προγράμματος, ως το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο πεδίο της Ηλεκτροχημείας.

 Γνωστικά αντικείμενα:

 • Ηλεκτροχημεία
 • Θερμοδυναμική και κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Μελέτη της ηλεκτροχημικής διπλοστιβάδας. Μελέτη μηχανισμών ηλεκτροδιακών δράσεων
 • Φασματοηλεκτροχημεία
 • Ηλεκτροκατάλυση. Παρασκευή, χαρακτηρισμός και δραστικότητα ηλεκτροκαταλυτών
 • Ημιαγωγοί. Φωτοηλεκτροκατάλυση. Φωτοκατάλυση. Παρασκευή, χαρακτηρισμός και φωτοηλεκτροχημικές ιδιότητες/δραστικότητα ημιαγωγών και φωτοηλεκτροκαταλυτών
 • Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές και υλικά
 • Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες
 • Βιοηλεκτροχημεία
 • Διάβρωση και παθητικοποίηση μετάλλων. Ηλεκτροαπόθεση και επιμεταλλώσεις
 • Ηλεκτροσύνθεση. Ηλεκτρολυτικές διεργασίες. Ηλεκτρόλυση
 • Φαινόμενο μη φαρανταϊκής ηλεκτροχημικής τροποποίησης καταλυτικής ενεργότητας
 • Ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα (κυψέλες καυσίμου-fuel cells, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά και φωτοηλεκτροχημικά στοιχεία)
 • Ηλεκτροχημική μηχανική
 • Περιβαλλοντική ηλεκτροχημεία, Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης
 • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές δράσεις

Οργάνωση

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ

Αριθμός και κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως 10 (δέκα) κατ’ έτος. Οι κατηγορίες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017 είναι: 1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το Ν. 3328/2005 (Α' 80). 3) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485.

Xρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου

Ο ελάχιστος χρόνος για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι 18 (δεκαοκτώ) μήνες, δηλαδή τρία συνεχόμενα εξάμηνα. Ο ανώτατος χρόνος για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. σε τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή σε έξι συνεχόμενα εξάμηνα.

Περιγραφή του Προγράμματος

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, των 10 ECTS. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Ο μέγιστος αριθ­μός των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των αντιστοίχων ωρών διδα­σκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων, που αντιστοιχούν σε συνολικά 60 ECTS, γίνεται με τη μορφή διαλέξεων και σεμιναρίων, βιβλιογραφικών εργασιών, φροντιστηρίων ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Αναλυτικό Πρόγραμμα). Κάθε μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια πρέπει να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) που οφείλει να έχει ερευνητικό περιεχόμενο και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 ECTS. Η εργασία αυτή εκπονείται κατά το 3ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών και η συγγραφή της θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν διεξαγωγή πρακτικής άσκησης από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια, που γίνεται στα πλαίσια αντίστοιχων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το ΑΠΘ, προϋποθέτει ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών του. Ο ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS για τη λήψη Δ.Μ.Σ. είναι 90.

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 5 έτη, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 2622/τ. Β’/5-7-2018), έως το 2022-2023.

Τέλος φοίτησης

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Κανονισμός σπουδών

Ο κανονισμός σπουδών του ΠΜΣ επικαιροποιήθηκε στις 4 Φεβρουάριου 2021 (ΦΕΚ 404/τ. Β'/4-2-2021).